با توجه به وجود ژلاتین خوک در موادی مثل کیک یا بیسکویت یا شیرینی های تر، خوردن این مواد، چه حکمی دارد؟ آیا باید جستجو کنیم که در این مواد، آیا ژلاتین هست یا نه؟
با توجه به وجود ژلاتین خوک در موادی مثل کیک یا بیسکویت یا شیرینی های تر، خوردن این مواد، چه حکمی دارد؟ آیا باید جستجو کنیم که در این مواد، آیا ژلاتین هست یا نه؟

باسمه تعالی
1. ژلاتین خوک مانند سایر فرآورده های حاصل از خوک، اگر تغییر شیمیایی در هنگام تولید آن رخ نداده باشد، حرام و نجس است و خوردن آنچه در آن چنین ماده ای وجود دارد نیز حرام است.
2. جستجو از وجود ژلاتین یا هرگونه مادۀ نجس یا حرامی در مواد خوراکی لازم نیست و بر اساس قاعدۀ اصالت طهارت می توان آن مواد را استفاده کرد. فقط در حیوانات باید تذکیه ـ یعنی مرگ آن ها به صورتی که در شرع تعیین شده و موجب طهارت آن ها است ـ احراز شود و مادامی که چنین احراز و یقینی حاصل نشده، استفاده از آن حرام است.

کد سایت fa1964 کد بایگانی 0