آیا فکر کردن در مورد بعضی چیزها مانند کلمات فحش و ناسزا حرام است؟
آیا فکر کردن در مورد بعضی چیزها مانند کلمات فحش و ناسزا حرام است؟

باسمه تعالی

فکر کردن به انجام یک گناه مثل فحش دادن، حرام نیست. همچنین فکر کردن دربارۀ کلمات زشت و ناسزا حرام نیست.

کد سایت fa1858
طبقه بندی موضوعی فحش و ناسزا