اگر کسی مرده باشد، آیا نگاه کردن به تلویزیون حرام است؟
اگر کسی مرده باشد، آیا نگاه کردن به تلویزیون حرام است؟

باسمه تعالی

تماشای برنامه های تلویزیون که مسائل شرعی در آن ها رعایت می شود، جایز است و مردن کسی باعث تحریم تماشای تلویزیون نمی شود.

کد سایت fa1847