آیا خوردن ندانستۀ چیزی که حرام یا نجس است، گناه محسوب می شود؟
آیا خوردن ندانستۀ چیزی که حرام یا نجس است، گناه محسوب می شود؟

باسمه تعالی
خیر.