من 4 سال است که ازدواج کرده ام اما به دلیل ترس از نزدیکی، هنوز باکره هستم. به همین دلیل و مسائلی دیگر، در آستانۀ طلاق هستیم. آیا تمام مهریه به من تعلق می گیرد؟
من 4 سال است که ازدواج کرده ام اما به دلیل ترس از نزدیکی، هنوز باکره هستم. به همین دلیل و مسائلی دیگر، در آستانۀ طلاق هستیم. آیا تمام مهریه به من تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

زنی که شوهرش با وی چه از قبل(جلو) و چه دبر(پشت)، نزدیکی نکرده است، اگر طلاق بگیرد، نصف مهریه به وی تعلق می گیرد.

کد سایت fa1714
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق