همسر من بعد از گذشت یک سال از مراسم عروسی اجازه نزدیکی را نمی دهد حکم شرعی آن چیست؟ آیا می توانم طلاقش بدهم؟
همسر من بعد از گذشت یک سال از مراسم عروسی اجازه نزدیکی نمی دهد حکم شرعی آن چیست؟ آیا می توانم طلاقش بدهم؟

باسمه تعالی
1. زن پس از عروسی باید در استمتاع از مرد تبعیت کند و مانع نزدیکی نشود، مگر در ایام عادت ماهیانه که نزدیکی حرام است.
2. زنی که در استمتاع بدون دلیل موجّه شرعی از مرد تبعیت نمی کند، ناشزه است و در صورت ناشزه بودن نفقه او بر مرد واجب نیست و در هر صورت مرد دارای حق طلاق است چه زن از او در امور جنسی تبعیت کند یا نکند.

3. طلاق در شریعت اسلام گرچه حلال است ولی شارع هیچگاه بندگان خود را بدان تشویق ننموده است پس باید به فکر چارۀ دیگری بود.