اگر بعد از اجرای طلاق عدم عدالت شهود ثابت شود طلاق چه حکمی دارد؟
شخصی همسرش را در مقابل دو شاهدی که به عدالتشان معتقد بوده طلاق داده است. بعد از گذشت چند سال معلوم شد که آن دو، عادل نبوده اند، حکم این طلاق چیست؟ اگر این طلاق باطل است حکم ازدواج مجدد همسرش بعد از عدۀ طلاق (چند سال قبل) چیست؟

باسمه تعالی

هر چند صحت این طلاق خالی از وجه نیست، ولی احتیاط آن است که طلاق نزد دو شاهد عادل با رعایت شرایط، مجدداً اجرا شود و عقد دوم را پس از عدۀ مجدد طلاق، جاری سازند.

 

کد سایت fa169
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق