خوردن شیر زن توسط شوهر چه حکمی دارد؟
خوردن شیر زن توسط شوهر چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد.

کد سایت fa166