آیا دختر باکره بعد از طلاق نیاز به نگه داشتن عده دارد یا خیر؟
آیا دختر باکره بعد از طلاق نیاز به نگه داشتن عده دارد یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر شوهرش با وی نزدیکی کرده باشد، باید عدۀ طلاق نگه دارد.

کد سایت fa1635
طبقه بندی موضوعی احکام عده طلاق|احکام عده