آیا اگر زن و مردی قلبا راضی یاشند، نیازی به زبان آوردن متن صیغه موقت وجود دارد؟
آیا اگر زن و مردی قلبا راضی یاشند، نیازی به زبان آوردن متن صیغه موقت وجود دارد؟ آیا ارتباط بدون دخول در چنین حالتی شرعا اشکال دارد؟

باسمه تعالی

هر گونه ارتباط شهوانی بین زن و مرد بدون عقد دایم یا موقت حرام است و رضایت قلبی برای تحقق عقد کافی نیست.

 

کد سایت fa1604