آیا به پاداش آخر خدمت و مواردی همچون عیدیی که دولت به کارمندان می دهد، خمس تعلق می گیرد؟
آیا به پول پاداش آخر خدمت و پاداش حسن انجام کار و جبران ذخیرۀ مرخصی و عیدی که دولت به کارمند می دهد خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر این اموال از مخارج سال شما و افراد تحت تکفلتان در حد شأن و جایگاه تان اضافه بیایند، به آن ها خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa155