من دانشجوی یکی از دانشگاه های آلمان هستم، سوالم در مورد گوشت ها اعم از مرغ و گوسفند و گوساله است. با توجه به این که غذای دانشجویان از طریق سلف دانشگاه تامین می شود و فرصت کافی برای تهیه غذا برای خود به صورت روزانه ندارم آیا خوردن گوشتی که از طریق سلف دانشگاه تهیه می شود ایرادی دارد؟
من دانشجوی یکی از دانشگاه های آلمان هستم، سوالم در مورد گوشت ها اعم از مرغ و گوسفند و گوساله است. با توجه به این که غذای دانشجویان از طریق سلف دانشگاه تامین می شود و فرصت کافی برای تهیه غذا برای خود به صورت روزانه ندارم آیا خوردن گوشتی که از طریق سلف دانشگاه تهیه می شود ایرادی دارد؟

باسمه تعالی

باید از گوشت های حرام و ذبح غیر شرعی پرهیز کنید. بنابراین، اگر حلال نبودن گوشت های مزبور برای شما معلوم نیست، خوردن آن جایز نیست. البته اگر در ذبح شرعی گوشت ها شک دارید، آن گوشت ها پاک محسوب می شود، هر چند خوردن آن ها حرام است.

کد سایت fa1543 کد بایگانی 0