در هفته سه یا چهار روز در شهر دیگری برای کار هستم و بقیۀ هفته را به نزد خانواده برمی گردم. آیا نماز و روزه ام در هر دو شهر کامل است؟
در هفته سه یا چهار روز در شهر دیگری برای کار هستم و بقیۀ هفته را به نزد خانواده برمی گردم. آیا نماز و روزه ام در هر دو شهر کامل است؟

باسمه تعالی

کسی که سفر لازمۀ شغل او است و این سفر در کمتر از ده روز تکرار می شود، از سفر دوم به بعد، نمازش تمام و روزه اش صحیح است. بنابراین در هر دو شهر نماز شما کامل و روزۀ شما صحیح است.

کد سایت fa1506
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر