آیا ملاک عبور از وطن، حد ترخص است یا داخل شدن در وطن؟
کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، آیا ملاک عبور از وطن، حد ترخص است یا داخل شدن در وطن؟

باسمه تعالی

ملاک، دخول در وطن است؛ البته ملاک سفر شرعی که موجب شکسته شدن نماز و صحیح نبودن روزه می شود، «یک روز راه» است نه هشت فرسخ.

 

 

 

لینک به اسلام کوئست

کد سایت fa145
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر