آیا دزدی ازکسی که کافر است و به خدا و رسول ناسزا می گوید جایزاست؟ درضمن آن فرد درکار خود دزدی نیز می کند. آیا اگر از او بدزدیم و مقداری از آن را به فقرا بدهیم جایز است؟
آیا دزدی ازکسی که کافر است و به خدا و رسول ناسزا می گوید جایزاست؟ درضمن آن فرد درکار خود دزدی نیز می کند. آیا اگر از او بدزدیم و مقداری از آن را به فقرا بدهیم جایز است؟

شخص کافر که در کشور اسلامی زندگی می کند و براساس قوانین جان و مال او محترم است، نباید مورد تعرّض کسی قرار بگیرد.

کد سایت fa1425 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی کلاهبرداری و تقلّب