آیا خوردن مقدار بسیار اندک از یک نوع مسکر همراه با ترکیبات یا مواد دیگر که برای رفع نوعی مرض توصیه شده جایز است؟
آیا خوردن مقدار بسیار اندک از یک نوع مسکر همراه با ترکیبات یا مواد دیگر که برای رفع نوعی مرض توصیه شده جایز است؟

باسمه تعالی

خوردن هر نوع مسکری هر چند به مقدار کم یا همراه مواد دیگر حرام است. و تجویز پزشک آن را جایز نمی سازد، مگر این که ضرورت آن را اقتضا کند مثلاً زندگی شخصی بستگی به خوردن مسکر پیدا کند که در حد ضرورت خوردن آن جایز است؛ یا مقدار مسکر غیر نجس در ترکیب آن قدر کم باشد که آن ترکیب فاقد مسکر محسوب شود، یعنی از نظر عرف بدون مادۀ سکر آور به حساب آید که خوردن آن مطلقا جایز خواهد بود.

 

کد سایت fa1257 کد بایگانی 0