آیا بعضی مواد مخدر که فکر را تخدیر و انسان را بی خیال و فارغ از غصه می کند در حکم مسکرات است؟
آیا بعضی مواد مخدر که فکر را تخدیر و انسان را بی خیال و فارغ از غصه می کند در حکم مسکرات است؟

باسمه تعالی

بنابر احتیاط واجب تمامی مواد مخدّر و روان گردان که انسان را از حالت عادی خارج می کنند، در حکم مسکرات و حرام می باشند.

کد سایت fa1256 کد بایگانی 0