آیا خوردن هر نوع مسکری و لو جامد باشد حرام است؟
آیا خوردن هر نوع مسکری و لو جامد باشد حرام است؟

باسمه تعالی

خوردن هر گونه مسکر، هر چند جامد باشد، حرام است.

کد سایت fa1255 کد بایگانی 0