آیا این صحیح است که جن می تواند انسان و بدن او را تسخیر نماید؟ آیا جن ها با انسان ها ازدواج می کنند؟
آیا این صحیح است که جن می تواند انسان و بدن او را تسخیر نماید؟ آیا جن ها با انسان ها ازدواج می کنند؟

باسمه تعالی

جن موجودی واقعی است و قرآن کریم نیز وجود جن را تایید می نماید. البته بسیاری از ادعاهای شایع بین مردم دربارۀ جن ها مثل دو ادعای فوق، خرافاتی و بی ارزش هستند.

کد سایت fa1216 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اعتقادات