نحوۀ خواندن خطبۀ عقد موقت و دائم را توضیح دهید؟
در رساله های عملیه جهت عقد دو مورد را نوشته یکی آنکه خود دختر و پسر بخوانند و دیگر آن که یکی از طرف دختر و یکی از طرف پسر وکیل شود. حال سؤال در اینجا است که اگر داماد به جای دوشیزه وکیل شود و خودشان بخوانند چگونه باید بخوانند و دیگر آن که اگر یک نفر سومی بخواهد از طرف هر دو وکیل بشود چطور یعنی هم وکیل زن باشد و هم وکیل مرد چگونه باید خطبه را بخواهد. لطفاً در مورد ازدواج دائم و موقت هر دو توضیح دهید.

باسمه تعالی

1. اگر مرد از طرف زن وکالت داشته باشد که او را به عقد ازدواج خود در بیاورد، در عقد دائم پس از تعیین مهریه این گونه صیغه عقد را جاری کند:

أ. از طرف زن بگوید: زَوَّجتُ مُوَکِّلَتی لِنَفْسى عَلَی الصَّداقِ المَعلُوم. (1)

ب. از طرف خودش بگوید: قَبِلتُ التَّزویج هٰکَذا. (2)

و در عقد موقت پس از تعیین مهریه و مدت، به شرح ذیل صیغه را جاری کند:

أ. از طرف زن بگوید: زَوَّجتُ مُوَکِّلَتی لِنَفْسى عَلَی الصَّداقِ المَعلُوم فی المُدَّةِ المَعلُومَة. (3)

ب. از طرف خودش بگوید: قَبِلتُ التَّزویج هٰکَذا.

2. اگر شخص ثالثی از سوی زن و مرد برای عقد ازدواج وکالت داشته باشد در عقد دائم پس از تعیین مهریه می گوید:

أ. از طرف زن: زَوَّجتُ مُوَکِّلَتی لِمُوکِّلی عَلَی الصَّداقِ المَعلُوم. (4)

ب. از طرف مرد: قَبِلتُ التَّزویج لِمُوکِّلی هٰکَذا. (5)

و در عقد موقت پس از تعیین مهریه و مدت می گوید:

أ. از طرف زن: زَوَّجتُ مُوَکِّلَتی لِمُوکِّلی عَلَی الصَّداقِ المَعلُوم فی المُدَّةِ المَعلُومَة. (6)

ب. از طرف مرد: قَبِلتُ التَّزویج لِمُوکِّلی هٰکَذا.

3. لازم نیست صیغۀ عقد به عربی خوانده شود، بلکه ترجمۀ آن به زبان های دیگر برای کسی که اهل آن زبان است، کفایت می کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) به ازدواج درآوردم موکله ام را برای خودم مطابق مهریۀ معلوم شده.

2) قبول کردم این ازدواج را مطابق آنچه گفته شد.

3) به ازدواج درآوردم موکله ام را برای خودم مطابق مهریۀ معلوم شده و مدت معین شده.

4) به ازدواج درآوردم موکله ام را برای موکلم مطابق مهریۀ معلوم شده.

5) قبول کردم این ازدواج را برای موکلم مطابق آنچه گفته شد.

6) به ازدواج درآوردم موکله ام را برای موکلم مطابق مهریۀ معلوم شده و مدت معین شده.

 

 

کد سایت fa119
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد