آیا آدامس هایی که نام Sugar alcohol در آن درج شده است، حرام است؟
آیا آدامس هایی که نام Sugar alcohol در آن درج شده است، حرام است؟ ضمنا سایت آدامس مورد نظر که در ایران هم موجود است http://www.tridentgum.com طبق تحقیق من: این ها الکل های پلی مری هستند، در حقیقت این ترکیبات کربو هیدرات هایی هستند که گروه عاملی کربونیل در آن ها به گروه الکلی کاهیده شده است. خود شکر هم در ساختار خود گروه های الکلی دارد. آن الکلی که مشکل دارد و از نظر اسلام نجس و خوردن آن حرام است آتانول هست که یک الکل دو کربنه با یک گروه عاملی OH هست ولی در بسیاری از ترکیبات افزودنی گروه عاملی الکل وجود دارد مثل Arabitol، Xylitol، Sorbitol و ...

باسمه تعالی

1. الکل متعارف که یک مایع مست کننده است و معمولاً از تخمیر به دست می آید، پاک است ولی خوردن آن حرام است.

2. اگر در یک نوع مادۀ خوردنی، مقدار بسیار کمی الکل باشد، به طوری که عرفاً آن ماده عرفاً بدون الکل محسوب شود، خوردن آن جایز است.