بنده به تازگی به عنوان دانشجوی دکترا در یکی از دانشگاه های خارج از کشور مشغول به تحصیل شده ام. برخی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کمک هزینه ای را از طرف دانشگاه دریافت می کنند. در دورۀ فوق لیسانس، این کمک هزینه، کمتر یا برابر با مخارج سالیانه ام بود. اما با افزایش این کمک هزینه از سال جاری، احتمالا درآمد سالیانۀ بنده از هزینه های سالیانه ام بیشتر است. با در نظر گرفتن این شرایط و این که بنده مجرد بوده و قصد ازدواج در آیندۀ نزدیک دارم آیا پرداخت خمس بر بنده واجب است؟
بنده به تازگی به عنوان دانشجوی دکترا در یکی از دانشگاه های خارج از کشور مشغول به تحصیل شده ام. برخی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کمک هزینه ای را از طرف دانشگاه دریافت می کنند. در دورۀ فوق لیسانس، این کمک هزینه، کمتر یا برابر با مخارج سالیانه ام بود. اما با افزایش این کمک هزینه از سال جاری، احتمالا درآمد سالیانۀ بنده از هزینه های سالیانه ام بیشتر است. با در نظر گرفتن این شرایط و اینکه بنده مجرد هستم و قصد ازدواج در آیندۀ نزدیک دارم، آیا پرداخت خمس بر بنده واجب است؟

باسمه تعالی

1. اگر این کمک هزینه تا یک سال به مصرف نرسید، به مقدار باقی ماندۀ آن خمس تعلّق می گیرد؛ مگر اینکه برای تأمین هزینۀ ازدواج خود راهی جز طریق مزبور نداشته اید و نیز این پس انداز صرفاً برای تهیۀ این امور باشد و به همین منظور باقی بماند، به این پس انداز خمس تعلق نمی گیرد.