گفتن "الحمدلله رب العالمین" از سوی مأمومین پس از اتمام سورۀ حمد امام به صورت جهری فی نفسه یا به عنوان شعار شیعه چه حکمی دارد؟
مدتی است که در برخی مساجد سطح شهر مشهد، مسألۀ گفتن "الحمدلله رب العالمین" از سوی مامومین پس از اتمام سورۀ حمد امام، مطرح شده است که در این باره ابهامات و سؤالاتی به وجود آمده که نیازمند پاسخگویی هر چه زودتر به آن ها هستیم. آیا جایز است مأمومین بعد از تمام شدن قرائت حمد امام، به صورت جهری "الحمدلله رب العالمین" را بگویند؟ بعد از تمام شدن قرائت حمد اگر امام سکوت کند و مأمومین در هنگام گفتن "الحمدلله رب العالمین" صدایشان به امام برسد، آیا کراهت دارد یا نه؟ آیا بلند گفتن "الحمدلله رب العالمین" توسط مأمومین به عنوان شعائر شیعه استحباب دارد یا نه؟

باسمه تعالی

1ـ ذکر "الحمدالله رب العالمین" بعد از قرائت حمد در نماز برای امام یا مأموم یا نماز گزار فرادی مستحب است.

2ـ جهر به این ذکر اشکالی ندارد؛ هر چند بهتر است صدای مأموم به امام نرسد و اگر به صورت فریاد گفته شود، خالی از اشکال نیست.

3. هر چند شیعه به جای "آمین" بعد از حمد امام در جماعت، به گفتن "الحمد لله ربّ العالمین" تشویق شده اند ولی ایجاد سنت جهر به آن در نمازهای جماعت به عنوان شعار شیعه، خالی از شبهۀ بدعت نیست. بنابراین از کار اجتناب شود و اگر منشأ اختلاف بین شیعه و سنی یا در بین خود شیعیان شود، حرام است.

کد سایت fa113
طبقه بندی موضوعی مبطلات نماز|اعتقادات