حکم وجود مجسمه ای که به آیینه و شمعدان عروس متصل است و نیز حکم وجود عروسک در منزل چیست؟
حکم وجود مجسمه ای که به آیینه و شمعدان عروس متصل است و نیز حکم وجود عروسک در منزل چیست؟

باسمه تعالی

نگه داری مجسمه و عروسک در منزل اشکال ندارد.

کد سایت fa110
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل