بالا

سال تحصیلی 98-99

درس خارج اصول- 21-07-98- جلسه 16
درس خارج اصول- 20-07-98- جلسه 15
درس خارج اصول- 16-07-98- جلسه 14
درس خارج اصول- 15-07-98- جلسه 13
درس خارج اصول- 13-07-98- جلسه 12
درس خارج اصول- 09-07-98- جلسه 11
درس خارج اصول- 08-07-98- جلسه 10
درس خارج اصول- 07-07-98- جلسه 9
درس خارج اصول- 06-07-98- جلسه 8
درس خارج اصول- 02-07-98- جلسه 7
درس خارج اصول- 01-07-98- جلسه 6
درس خارج اصول- 31-06-98- جلسه 5
درس خارج اصول- 30-06-98- جلسه 4
درس خارج اصول- 26-06-98- جلسه 3
درس خارج اصول- 25-06-98- جلسه 2
درس خارج اصول(بایسته های اجتهاد)24-06-98 جلسه 1
نمایش تعداد