بالا

سال تحصیلی 98-99

درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 7، 13-09-98
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 5، 29-08-98
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 6، 06-09-98
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 4، 22-08-98
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 3، 17-07-98
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 2- 10-07-98
درس خارج فقه- کتاب القصاص- جلسه 1- 27-06-98
نمایش تعداد